Privacyverklaring


Persoonsgegevens

Brust.nl LLP verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de  Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het privacybeleid van Brust.nl LLP wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen. 

Brust.nl LLP gebruikt naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Brust.nl LLP alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.


Bijzondere persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften,  toeslagen en (subsidie)aanvragen is Brust.nl LLP vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Brust.nl LLP uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. 


Gevoelige persoonsgegevens

Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages alsmede  belastingaangiften vormt de kern van de dienstverlening van Brust.nl LLP. Dit soort documenten wordt, evenals adviesdossiers, aangemerkt als ‘gevoelige persoonsgegevens’ waarmee uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.


Grondslag van de verwerking

Brust.nl LLP moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de Wbp. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële dienstverlening.

De grondslag op basis waarvan Brust.nl LLP vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak voor een (goede) uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Brust.nl LLP voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met haar personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de personeels- en financiële administratie, incasso en ICT-processen, nodig om de bedrijfsvoering correct, efficiënt en veilig te laten verlopen.
 
De grondslag ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles.  Daarnaast is de accountant in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft. 

Uit de Wbp volgt dat Brust.nl LLP de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.


Dienstverlening door derden 

Brust.nl LLP schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen, maar ook organisaties voor archiefbeheer, waaronder vernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners.
  
De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Brust.nl LLP. Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen. 


Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Brust.nl LLP nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM, organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben. 

Informatie die bestemd is voor de overheid of de bank, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door Brust.nl LLP uitsluitend doorgegeven op basis van een machtiging die door u is afgegeven. Het heeft onze voorkeur dat u deze documenten zelf naar deze derde partijen doorstuurt. 


Verantwoordelijke

Brust.nl LLP is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Brust.nl LLP beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Brust.nl LLP is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Beveiliging persoonsgegevens

Brust.nl LLP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging en eist dat ook van betrokken organisaties zoals leveranciers.  Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de portal versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Brust.nl LLP bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.


Privacy rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Brust.nl LLP van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.


Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.


Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je je te allen tijde richten aan Brust.nl LLP via het e-mailadres: info@brust.nl

Tevens hebben we een aantal veelgestelde vragen beantwoord op www.brust.nl/avg.
Brust.nl
Uw Accountants & Adviseurs


Emmen
Minister Kanstraat 54
T: 0591 - 23 88 00

Assen
Bij u op locatie.
We kunnen ook een flex vergaderruimte reserveren in Assen.
T: 0592 - 76 34 04

Veendam
Beneden Westerdiep 7-9
T: 0598 - 70 30 30

Postbus 52
9640 AB Veendam

E-mail:  info@brust.nl
Kvk-nr:  65137078
 
Becon:   665435
Btw-nr:   855994757.B01